Ministry of Labour - National Unity Government of Myanmar

ဝန်ကြီးများ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီး

ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီး
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

Ministry of Labour Policies and Objectives

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ ဌာနများ

အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန

လူမှု့ဖူလုံရေးအဖွဲ့

အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန

ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

Scroll to Top