ဆက်သွယ်ရန်

Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/contact-us/

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီး
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/contact-us/

တိုင်ကြားရေးယန္တရား