အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးများ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/ministers/

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီး

ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီး
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန