ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ

ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် ပြည်တော်ပြန် ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများအနေဖြင့် သိသင့်သိထိုက်သည့်အချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက်