ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ

ကြေညာချက်အမှတ် (၇/၂၀၂၃) ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်သမားများ၏ မိသားစုလွှဲပို့ငွေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာချက်

ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၃) အလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အသိပေး ကြေညာချက်

ကြေညာချက်အမှတ် (၃/၂၀၂၃) အခြေခံအလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုများ၊ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များအား မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၃) အမည်ပျက်စာရင်း ကြေညာခြင်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၁၄ /၂၀၂၂၊ စက်တင်ဘာလ၊ (၂၅) ရက်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၁၃ /၂၀၂၂၊ နိုဝင်ဘာလ၊ (၂၁) ရက်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၁၂ /၂၀၂၂၊ စက်တင်ဘာလ၊ (၁၀) ရက်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၁၁ /၂၀၂၂၊ သြဂုတ်လ၊ (၂၇) ရက်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးရေးနှင့် ဝင်ငွေရရှိတိုးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၉ /၂၀၂၂၊ ဇွန်လ၊ (၁၆) ရက်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၆/၂၀၂၂၊ မေလ၊ (၂၇) ရက်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၅/၂၀၂၂၊ ဧပြီလ၊ (၁၇) ရက်