အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးရေးနှင့် ဝင်ငွေရရှိတိုးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးရေးနှင့် ဝင်ငွေရရှိတိုးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/announcements/jcig-2272022/
Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/announcements/jcig-2272022/ Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/announcements/jcig-2272022/

Ministry of Labour https://mol.nugmyanmar.org/my/announcements/jcig-2272022/