အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၅/၂၀၂၁ ၊ စက်တင်ဘာလ၊ (၂၆) ရက်

ကြေညာချက်အမှတ် ၅/၂၀၂၁


အလုပ်သမားများ ရထိုက်သည့် ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုများ အပါအဝင် COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံများနှင့် အထောက်အပံ့များကို အပြည့်အဝစီစဉ်ပေးရန်နှင့် လိုက်နာမှုမရှိသည့် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စား စီမံခန့်ခွဲသူများအနေဖြင့် သိရှိနိုင်ရန်

Scroll to Top