အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၄/၂၀၂၂၊ မတ်လ၊ (၃၁) ရက်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီများ နှင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာချက်အမှတ် ၄/၂၀၂၂


ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီများနှင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီများအနေဖြင့် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်များကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ အောက်ပါ လင့်(ခ်) တွင် Online စနစ်ဖြင့်ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရမည်။

 

မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရမည့် Website URL – (https://mol.nugfederalgov.com/forms)

https://mol.nugfederalgov.com/forms

 

31-3-2022 Agency Announcement 4-2022
Back To Top