လူမှု့ဖူလုံရေးအဖွဲ့

မျှော်မှန်းချက်

လူမှုဖူလုံရေးစနစ်တွင် အကျုံးဝင်သူတိုင်း ထိရောက်သော လူမှု ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိခံစားနိုင်ရန်

ရည်မှန်းချက်

An unknown error occurs!