အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန

မျှော်မှန်းချက်

အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အေးချမ်း တည်ငြိမ်သော လုပ်ငန်းခွင် ဖြစ်တည်ပြီး အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့၏ ညီညွတ် မျှတသော လူမှု-စီးပွား ဘဝကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်

ရည်မှန်းချက်

(က) အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများကြား အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့် ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့် ခုံသမာဓိဖြင့် ညှိနှိုင်းပေးခြင်းကဲ့သို့သော အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေး နည်းလမ်းများကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ခ)  အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမား သမဂ္ဂများကြား စုပေါင်းညှိနှိုင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် တရားမျှတပြီး သာတူညီမျှ စုပေါင်းသဘောတူညီချက်များ ရရှိရေး ညှိနှိုင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်၊

(ဂ)  အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ဟန်ချက်ညီညီ ထိန်းညှိပေးသည့် သင့်လျော်သော အလုပ်၊ လူမှုရေး တရားမျှတမှုနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အလုပ်သမားရေးရာ မူဝါဒနှင့် စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ရန်၊

(ဃ) အလုပ်သမား ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှုရှိစေရန်နှင့် ၎င်းတို့အား ဖောက်ဖျက်သော အလုပ်ရှင်များအား ပြစ်ဒဏ် သို့မဟုတ် ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုများ ချမှတ်ရန်၊