အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန

မျှော်မှန်းချက်

လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျား/မ/လိင်စိတ်ခံယူမှု၊ မသန်စွမ်းမှု စသည်တို့အပေါ် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တန်းတူညီမျှမှုကိုအခြေခံသော အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို ထောက်ပံ့ရန်။

ရည်မှန်းချက်

(က) အလုပ်သမားဈေးကွက် အချက်အလက် စုဆောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ 

(ခ)  အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ မြှင့်တင်ပေးခြင်း

(ဂ)  အလုပ်သမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် အညီ စည်းကြပ်၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရေး၊ 

(ဃ) အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊

(င) အေးချမ်းသာယာပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းသော လုပ်ငန်းခွင်များ ဖော်ဆောင်ရေး၊