အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၃/၂၀၂၂၊ မတ်လ၊ (၁၉) ရက်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အလုပ်သမားရေးရာ နစ်နာမှုအချက်အလက်ကောက်ယူရေးနှင့် တိုင်ကြားမှုယန္တရားတွင် အလုပ်ရှင် များ၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်သမားရေးရာဆောင်ရွက် နေသူများ၏ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ လိုအပ်လျက်ရှိသည့်အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး ကြေညာချက်

19-3-2022 CM Letter

 

Back To Top